Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Mελέτη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 17.3: Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος γεωργών στον τομέα των πυρηνοκάρπων»» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
03/08/2022
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη της ΔΑΟΠ και των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ στην  υλοποίηση του Υπομέτρου 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη της ΔΑΟΠ και των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ στην  υλοποίηση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
18/07/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
16935.48€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη των υπηρεσιών ΔΑΟΠ & ΔΑΟΚ από Τεχνικό Σύμβουλο για την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 4 στην Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη των υπηρεσιών ΔΑΟΠ & ΔΑΟΚ της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής από Τεχνικό Σύμβουλο - Γεωτεχνικό στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων του μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
18/07/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
16935.48€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» για τον έλεγχο/ αξιολόγηση/ένταξη των προτάσεων του Υπομέτρου 16.1 – 16.2, του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» για τον έλεγχο/ αξιολόγηση/ένταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 2: Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, του Υπομέτρου 16.1 – 16.2, του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 2020», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
18/07/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
10500.00€
Συνημμένα:
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για υποβολή πρότασης στο ΠΑΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για υποβολή πρότασης στο ΠΑΑ 2014 – 2020, Μέτρο 20  «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
09/07/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
25000000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση τριών ενημερωτικών εντύπων για το ΠΑΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση τριών ενημερωτικών εντύπων για το ΠΑΑ, στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
17/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση αίθουσας/εξοπλισμού – διαλείμματος καφέ/σνακ για την διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση αίθουσας/εξοπλισμού – διαλείμματος καφέ/σνακ για την διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
15/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
3000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Mελέτη για την εκπόνηση εγχειριδίων καλής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4914/2022 στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΣΣ ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
09/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση που αφορά την παράθεση γεύματος στους συμμετέχοντες στην συνεδρίαση της  11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
5000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση που αφορά την τεχνική υποστήριξη, για την διοργάνωση της 11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
10000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: