Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση τριών ενημερωτικών εντύπων για το ΠΑΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση τριών ενημερωτικών εντύπων για το ΠΑΑ, στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
17/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση αίθουσας/εξοπλισμού – διαλείμματος καφέ/σνακ για την διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση αίθουσας/εξοπλισμού – διαλείμματος καφέ/σνακ για την διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
15/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
3000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Mελέτη για την εκπόνηση εγχειριδίων καλής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4914/2022 στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΣΣ ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
09/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση που αφορά την παράθεση γεύματος στους συμμετέχοντες στην συνεδρίαση της  11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
5000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση που αφορά την τεχνική υποστήριξη, για την διοργάνωση της 11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
10000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του ΕΛΓΑ σε εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 και την οργανωσιακή δομή του»  στο Μέτρο 20  του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/06/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη   μηχανογραφικής εφαρμογής της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – Ετήσια παράταση 1ης Πρόσκλησης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
20/05/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
24000.00€
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για τον έλεγχο δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για τον έλεγχο δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.  

 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
20/04/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση της 3ης πρόσκλησης του Yπομέτρου 6.1 και του Yπομέτρου 4.1.2» στην Περιφ. Κρήτης του Μ 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση της 3ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και του υπομέτρου 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης», με την διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου. 

 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
04/04/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών, μέσω εδαφολογικών μετρήσεων και αναλύσεων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών, μέσω εδαφολογικών μετρήσεων και αναλύσεων» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0016517240) 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
18/03/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: