Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση: "Τεχνική υποστήριξη των διαχειριστικών σταδίων των δράσεων ΠΑΑ (συμπεριλαμβανομένου CLLD/LEADER) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων" στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών (ώρα) : Μέχρι τις 14/9/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ..

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
14/09/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Hλεκτρονικός Aνοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ: 138506

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 06/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος υποβολής προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
06/10/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
855000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου: "Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του μέτρου 4 και του Υπομέτρου 6.1 του Μέτρου 6", Περιφέρεια Κρήτης

«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών», του μέτρου 6: «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
24/08/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση: Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της ΓΔ Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ως ΕΦΔ για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020

Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
30/07/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Μέτρου 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
25/05/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
27/04/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη αξιολόγησης και τεκμηρίωσης για νέες φυτεύσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
05/04/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
59400.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών ανάλυσης και κατάρτισης λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των Πληροφοριακών Συστημάτων που θα υποστηρίξουν την ΚΑΠ 2021-2027»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών ανάλυσης και κατάρτισης λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των Πληροφοριακών Συστημάτων που θα υποστηρίξουν την ΚΑΠ 2021-2027» στο πλαίσιο Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/04/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
40000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1- Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΚΜ».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του υπομέτρου 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΚΜ», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
12/01/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
59920.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου «Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στη διαχείριση και παρακολούθηση των δημοσίων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εκχωρουμένων μέτρων/δράσεων 4.3.1, 4.3.4, 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020. 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
14/01/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
40000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: