Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών στην υλοποίηση μελετών και έργων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/02/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Νομικές Υπηρεσίες προς την ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
03/01/2020
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμβουλευτική υποστήριξη για την διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
13/12/2019
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής - Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ)» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014

Hλεκτρονικός Aνοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 73676.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/07/2019
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
700000.00€
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
03/05/2019
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
59000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση της εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/04/2019
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του ΠΑΑ»
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
22/03/2019
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Μελέτη για την κατάρτιση στρατηγικής για την Ελληνική γαστρονομία
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
21/01/2019
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Μελέτη για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
17/12/2018
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
10000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ", στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
20/11/2018
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
35000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: