Δράση 10.1.8 - Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Η δράση αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς, δαμασκηνιάς και αμπελιού, με στόχο τον μετριασμό της επιβάρυνσης των περιοχών που καλλιεργούνται εντατικά τα είδη αυτά από χημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα, για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών.

  • φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Όροι Επιλεξιμότητας: Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • δαμασκηνιά, αμπέλι) ή με συγκαλλιέργεια αυτών, κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες, το κόστος συναλλαγής και την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν.

Ως πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:

• Το κόστος των υλικών της μεθόδου (ατμιστήρες/διαχυτήρες και φερομονικές παγίδες παρακολούθησης)

  •  

Ως κόστος συναλλαγής ορίζεται το κόστος σχεδιασμού και αποτελεσματικής οργάνωσης της εφαρμογής της μεθόδου, μέσω της σύνταξης Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής εκ μέρους του επιβλέποντος Γεωπόνου.

Ως απώλεια εισοδήματος ορίζεται η οικονομικά ανεκτή απώλεια παραγωγής λόγω της απαγόρευσης χρήσης χημικών/συνθετικών εντομοκτόνων για τους εχθρούς/στόχους της δράσης κατά τα 3 ή 2 τελευταία έτη εφαρμογής της δράσης, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Ποσά και ποσοστά στήριξης: Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και το έτος εφαρμογής, σύμφωνα με τα παρακάτω :

Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια Ύψος ενίσχ.για τα  2 πρώτα έτη 387,0€,  Ύψος ενίσχ για τα 3 επόμενα έτη 454,0€

Δαμασκηνιά Ύψος ενίσχ.για τα  2 πρώτα έτη 540,0€, Ύψος ενίσχ για τα 3 επόμενα έτη 704,0€

Μηλιά, αχλαδιά, Κυδωνιά Ύψος ενίσχ.για τα  3 πρώτα έτη 542,0€, Ύψος ενίσχ για τα 2 επόμενα έτη 627,0€

Σταφύλια οινοποιήσιμα Ύψος ενίσχ.για τα  3 πρώτα έτη 356,3€, Ύψος ενίσχ για τα 2 επόμενα έτη 426,3€

Σταφύλια επιτραπέζια (συμπεριλαμβανομένης της σταφίδας Ύψος ενίσχ.για τα  3 πρώτα έτη 490,8€, Ύψος ενίσχ για τα 2 επόμενα έτη 563,5€

Στο ύψος ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής που ανέρχεται έως τα 14€/Ha/έτος

 

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Εγκύκλιος προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικής με την παράταση προθεσμίας υποβολής παραστατικών πληρωμής έτους 2018 της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Εγκύκλιος αξιολόγησης ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
2η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
1η Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
2η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής της δράσης 10.1.08 -Κομφούζιο
Σχετικά αρχεία: 
Εγγεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φερομόνες) ΕΤΟΥΣ 2018 ανά καλλιέργεια και εντομολογικό εχθρό - στόχο
Σχετικά αρχεία: 
Ανακοίνωση ανάρτηση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης 10.1.8
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σε οπωρώνες ενταγμένους στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2019
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην 1η & τη 2η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2019.
Φερομονικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020.
Xημικά (συνθετικά) εντομοκτόνα των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται για την αντιμετώπιση των εχθρών - στόχων των πυρηνοκάρπων (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) σε οπωρώνες της 1ης και της 2ης Πρόσκλησης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 - Κομφούζιο
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
24/09/2018
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ