Μέτρο 9 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς της Γεωργίας και της Δασοκομίας

 

Το Μέτρο 9 στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη - μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.

 

Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, με σκοπό:

- την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,

- την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων,

- τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,

- τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και

- άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών με έδρα στην ελληνική επικράτεια , οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

 

Ποσοστό στήριξης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της ομάδας / οργάνωσης παραγωγών.

Αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα.

 

 

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Mέτρου 9- Ομάδες παραγωγών
Διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 9
Σχετικά αρχεία: 
Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις για το Μέτρο 9- Ομάδες παραγωγών
Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγώγων» του ΠΑΑ 2014-2020
Σχετικά αρχεία: 
«38η Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020’’»
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
16/06/2023
Σχετικά αρχεία:
Απόφαση Ένταξης/Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 9 (Ομάδες Παραγωγών)
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
12/12/2022
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Σχετικά αρχεία:
PDF icon Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησηςPDF icon 1η Τροποποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησηςPDF icon Απόφαση ένταξηςPDF icon 1η Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 Απόφασης ΈνταξηςPDF icon 2η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 3η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 4η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 5η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 6η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 7η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 8η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 9η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 10η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 11η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 12η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 13η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 14η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 15η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 16η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 17η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 18η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 19η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 20η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 21η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 22η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 23η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 24η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 25η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 26η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 27η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 28η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 28η Τροποποίηση απόφασης ένταξης_Ορθή επανάληψηPDF icon 29η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 30η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 31η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 32η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 33η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 34η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 35η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 36η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 37η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 37η Τροποποίηση απόφασης ένταξης_Ορθή επανάληψηPDF icon 38η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 39η Τροποποίηση απόφασης ένταξηςPDF icon 40η Τροποποίηση απόφασης ένταξης