Μέτρο 13 − Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Το ΜΕΤΡΟ 13 : «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 περιλαμβάνει τα παρακάτω Υπομέτρα :

Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.

Υπομέτρο 13.2  : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς πε-ριορισμούς εκτός των ορεινών.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 13

Οι φυσικές συνθήκες που επικρατούν στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς αφενός συνεπάγονται μειωμένη παραγωγική ικανότητα που οδηγεί σε μειωμένες αποδόσεις, σε σύγκριση με άλλες περιοχές, και αφετέρου δημιουργούν πρόσθετα κόστη για την αντιμετώπισή τους. Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση του γεωργικού εισοδήματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει τους γεωργούς σε εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, με αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση της υπαίθρου και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του διαμορφωθέντος τοπίου.

Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μετριαστεί σημαντικά με την αντιστάθμιση των απωλειών μέσω της χορήγησης ενίσχυσης στους γεωργούς που διαχειρίζονται γαίες εντός των ως άνω περιοχών και αυτές οι ενισχύσεις χορηγούνται μέσω του Μέτρου 13.

Οι ενισχύσεις αυτές συμβάλλουν στην 4η προτεραιότητα της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη και συγκεκριμένα στους τομείς επικέντρωσης 4Α «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών NATURA 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων» και 4Γ «Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους».

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Το Υπομέτρο 13.1 εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Το Υπομέτρο 13.2 εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013. Έως τον καθορισμό των νέων περιοχών, που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, ισχύουν οι περιοχές βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (πίνακας 3.4 άρθρο 3 παρ.4).

Δε μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για το Μέτρο 13 αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στη δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές και στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

 

Υπουργική Απόφαση της εφαρμογής του Μέτρου 13 για τις ενισχύσεις σε περιοχες που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή αλλά ειδικά μειονεκτήματα -Εξισωτική αποζημίωση