Τηλεφωνικός κατάλογος

Μιχαλόπουλος Βάιος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275048

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 248
Μουλκιώτης Χαράλαμπος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα I

Θέση: Στέλεχος

2105275241

Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 8820
Μπακάλη Ελευθερία

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Προγραμματισμού και Δικτύωσης

Θέση: Στέλεχος

2105275095

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 249
Μπαταβάνης Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Ελέγχων

Θέση: Στέλεχος

2105275252

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 348
Μπογιατζής Γεώργιος / Προϊστάμενος Μονάδας

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Παρακολούθησης Εκχωρούμενων Μέτρων και Παρεμβάσεων

Θέση: Προϊστάμενος Μονάδας

2105275140

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 250
Νικηφόρος Νικόλαος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Θέση: Στέλεχος

2105275008

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 349
Νικολάκης-Μούχας Πέτρος

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Εποπτείας Τήρησης ΣΔΕ και Εφαρμογής Μέτρων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Απάτης

Θέση: Στέλεχος

2105275014

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 251
Ντέλλας Γεώργιος

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΑΕΤΠ

Μονάδα: Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Θέση: Στέλεχος

2410670490

Ιωαννίνων και Αυλώνος 2, 41334,Λάρισα

Nid: 351
Ξυλούρης Ιωάννης

Υπηρεσία: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα: Μονάδα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας

Θέση: Στέλεχος

2105275139

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41, Αθήνα

Nid: 252
Πανοπούλου Κλεοπάτρα

Υπηρεσία: ΕΥΕ ΠΑΑ

Μονάδα: Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Θέση: Στέλεχος

2105275230

Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41, Αθήνα

Nid: 354