Αγροπεριβαλλοντικά

  Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

 • Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
 • Υπομέτρο 8.2 – Εγκατάσταση-Συντήρηση γεωργο δασοκομικών συστημάτων

  Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

 • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

  Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία

 • Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
 • Υπομέτρο 11.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών

  Μέτρο 12 - Natura 2000 και Οδηγία για τα ύδατα

 • Υπομέτρο 12.2 - Δασικές περιοχές του Natura 2000

  Μέτρο 13 - Περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

 • Υπομέτρο 13.2 - Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα
 • Υπομέτρο 13.1 - Ορεινές περιοχές-Εξισωτική αποζημίωση
 • Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»