Κατάρτιση / Συμβουλές / Συνεργασίες

  Μέτρο 1 - Μεταφορά γνώσεων-Ενημέρωση

 • Υπομέτρο 1.1 - Κατάρτιση-απόκτηση δεξιοτήτων

  Μέτρο 2 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Υπομέτρο 2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Υπομέτρο 2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων

  Μέτρο 9 – Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

  Μέτρο 16 - Συνεργασία

 • Υπομέτρο 16.1 - 16.2 - Ίδρυση και λειτουργία ΕΟ της ΕΣΚ γεωργίας για ανταγωνιστικότητα
 • Υπομέτρο 16.1-16.5 - Συνεργασία για περιβαλλοντικές πρακτικές - κλιματική αλλαγή