1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. - Έχει λήξει.

Η παρούσα 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αφορά δραστηριότητες αξιοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής, με αποτέλεσμα είτε γεωργικό είτε μη γεωργικό προϊόν, ενίσχυσης της μεταποίησης και του τουρισμού, εκσυγχρονισμού υποδομών φιλοξενίας, στήριξης της οικοτεχνίας και των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, προώθησης της εμπορίας και της αξιοποίησης των δασοκομικών προϊόντων, χωρίς να παραλείπει να υποστηρίξει και ενέργειες δικτύωσης.

Με την 1η τροποποιηση της προσκλησης Ττοποποιείται σημειακά η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.. Η τροποποίηση αφορά ένα (1) σημείο της Αναλυτικής Πρόσκλησης και τέσσερα (4) σημεία του Οδηγού Επιλεξιμότητας & Επιλογής, χωρίς σε καμία περίπτωση να μεταβάλλονται οι ουσιώδεις όροι αυτής.

Με την 2η τροποποιηση της προσκλησης Τροποποιείται η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.. Η τροποποίηση αφορά α) τους τελικούς δικαιούχους, την περιγραφή και το θεσμικό πλαίσιο της υποδράσης 19.2.2.6, β) την αφαίρεση ενός Κριτηρίου Επιλογής στην υποδράση 19.2.2.2, με αντίστοιχη αύξηση της βαρύτητας στα λοιπά κριτήρια, και γ) την διαγραφή μίας λέξης από την περιγραφή της υποδράσης 19.2.7.3. Παράλληλα παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης, έως τις 22/07/2019.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
22/07/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.)
Δικαιούχος/-οι: 
Αγρότης
Φυσικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • LEADER / CLLD
  • Υπομέτρο 19.2 - Υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER)
  • Υπομέτρο 19.2 - Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Ημερομηνία έναρξης: 
15/04/2019
Ημερομηνία λήξης: 
01/07/2019