1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

           - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
           - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας,
           - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας,
           - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας,
           - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φωκίδας,

  • Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν
στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ
2014-2020.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
29/03/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
15/10/2018
Ημερομηνία λήξης: 
14/01/2019