02
Νοε
2020

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης δικαιούχων (Υποδράση 19.2.4.5 ) της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α - (LEADER / CLLD)