2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα - Έχει λήξει.

Έχει λήξει.
Νέα Ημερομηνία Λήξης Yποβολής: 
30/06/2019
Γεωγραφική εμβέλεια / προσδιορισμός: 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Δικαιούχος/-οι: 
Νομικό Πρόσωπο
Δημόσιοι Φορείς
Μέτρο: 
  • Μέτρα για Δημόσια Έργα
  • Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Υπομέτρο 4.3 - Στήριξη σε υποδομές
  • Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Ημερομηνία έναρξης: 
10/02/2019
Ημερομηνία λήξης: 
19/04/2019