Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.) - LEADER/CLLD

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 4, 2021
Φορέας: