29
Απρ
2020

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της Πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ- (LEADER / CLLD)