Απόφαση Ένταξης πράξεων στη Δράση 2 του Μέτρου 16.1 - 16.2 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας