Διαχειριστική Αρχή & ΕΦΔ

Οι Ειδικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ), όπως προβλέπονται στο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265), ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ. Ανήκουν στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η διάρθρωση και τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ Β΄3066) ΚΥΑ για την περίοδο 2014-2020. Παρακάτω παρουσιάζεται η δομή τους:

 

 

 

Για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει επιλεγεί η αποκεντρωμένη υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων αλλά και η χωρική ή και τομεακή εξειδίκευση ομάδας μέτρων και δράσεων. Για το σκοπό αυτό, σε εφαρμογή του  Ν. 4314/2014, έχουν οριστεί εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ ΠΑΑ) και άλλοι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).