Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Υποβληθεισών Αιτήσεων/Απόφαση Ένταξης στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 - 16.2- Δράση 1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας