Ένταξη σχεδίου δράσης με τίτλο «ALIAS - Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Κτηνοτροφικής Διαδικασίας και Μεταποίηση (ALlevamento, Impatto Ambientale, traSformazione» στο Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020