Slick slideshow

Υπογράφηκε η Ένταξη της Πράξης « Εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυήσεις) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020»
networX - Inspiring rural Europe, 10 χρόνια αγροτικής δικτύωσης Βρυξέλλες 11 & 12 Απριλίου 2019
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (EΑΔ) και οι Διαχειριστικές Αρχές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) συμμετείχαν ενεργά στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης- ENRD, με θέμα «networX - Inspiring rural Europe», μαζί με τα υπόλοιπα ΕΑΔ των ΠΑΑ και παρουσίασαν εμβληματικές δράσεις από την πορεία των δέκα χρόνων αγροτικής δικτύωσης...
Δελτιο τύπου "Με γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης 4.2.1 για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους"
Ενημερωθείτε για τις τελευταίες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν στο διάστημα απο 1/4/2019
Υπομέτρο 19.2 - Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και 1η τροποποίηση της πρόσκλησης Ημερομηνία έναρξης πρόσκλησης: 10/04/2019 Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 12/...
Προς ολοκλήρωση η συμφωνία Υπουργείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων στον αγροδιατροφικό τομέα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς ολοκλήρωση η συμφωνία Υπουργείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων στον αγροδιατροφικό τομέα Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 28/3/2019, συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του...

Slick slideshow

RDP in brief

RDP in brief

The Rural Development Programme (RDP) 2014-2020 is one of the most important growth promoting tools of the country. It is based on a vision for integrated development and sustainable competitiveness of rural areas and it aims to enhance the competitiveness of the agri-food sector, promote the multifunctional role of rural areas and protect the environment.

The strategy for the rural development during the programming period 2014-2020 ensures the continuity of operations implemented during the previous programming period and constitutes a starting point for new innovative operations in rural areas and the rural economy.

It is structured around three interdependent and complementary key objectives:

 • Creating a strong, competitive and viable agri-food system
 • Promoting sustainability of the agri-food system and rural areas
 • Creating viable and multifunctional rural areas

These objectives are mainly achieved by:

 • Strengthening competitiveness and agri-food system productivity by enhancing the added value of agricultural products.
 • Developing human resources and strengthening the entrepreneurial culture.
 • Protecting and managing natural resources and biodiversity, as well as the mitigation and adaptation to climate change.
 • Providing basic services and improving the quality of life in the countryside.
 • Fostering social cohesion in rural areas and the rural diversification.

On the implementation side, some new elements are introduced such as the delegation of certain measures to the Regions and the territorial and/or sectorial specialization.

The contribution of the European Agricultural Fund for Rural Development to the RDP 2014 - 2020 amounts to approximately €4,7 billion corresponding to around €6 billion of public expenditure.

The allocation of the EAFRD resources to the major strategic choices of the RDP 2014-2020 is shown in the following diagram:

 

Measures

RDP 2014-2020 has maintained the familiar palette of measures such as Modernization of agricultural holdings, Processing and marketing of agricultural products, Young Farmers, Infrastructure related to the development or adaptation of agriculture, Agri-environment payments, Knowledge transfer and information actions, Advisory services and farm management services, Quality schemes for agricultural products and foodstuff.

However, significant new elements are introduced such as:

 • Cooperation actions with expanded scope between different stakeholders in the rural development sector, including, among others, the establishment of Operational Groups of the European Innovation Partnership for Productivity and Sustainability of Agriculture, which aims to link agricultural research and practice.
 • The multi-fund character of LEADER through the "Community-led local development strategies".
 • The introduction of new measures, including the Development of small farms, Start-up aids for non-agricultural activities in rural areas, Investments in forest areas, Development and improvement of the viability of forests, Setting-up of producer groups and organizations.

The following list outlines the approved measures:

1. Knowledge transfer and information actions

2. Advisory services, farm management and farm relief services

3. Quality schemes for agricultural products, and foodstuffs

4.     4.1 Investments in agricultural holdings

        4.2 Investments in the processing, marketing and/or development of agricultural products

        4.3 Investments in infrastructure projects related to the development, modernization or adaptation of agriculture and forestry

        Other investments related to the achievement of Agri-environment and climate objectives

5. Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of appropriate prevention actions

6. Farm and business development

7. Basic services and village renewal in rural areas

8. Investments in forest area development and improvement of the viability of forests

9. Setting -up of producer groups and organisations

10. Agri-environment-climate Payments

11. Organic farming

12. Natura 2000 and Water Framework Directive payments

13. Payments to areas facing natural or other specific constraints

16. Co-operation

19. CLLD/LEADER

20. Technical Assistance

Αναζήτηση Προσκλήσεων - Εντάξεων
Αν ενδιαφέρεστε για LEADER/CLLD επιλέξτε και ΟΤΔ.

Η ΚΑΠ στο μέλλον (2021-2027)

H KAΠ στο μέλλον (2021 - 2027)

Ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες και προκλήσεις, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020 θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγισης η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της θέσπισης και έγκρισης ενός Στρατηγική Σχεδίου ΚΓΠ ανά Κράτος Μέλος (ΚΜ)  που θα καλύπτει τόσο τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις...

Useful links

News Feed