Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνούς) για την ανάθεση υπηρεσιών με θέμα: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργων των εκχωρημένων Μέτρων-Υπομέτρων του ΠΑΑ, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνούς) για την ανάθεση διαγωνισμού υπηρεσιών με θέμα:

«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργων των εκχωρημένων Μέτρων-Υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7 Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Περιφερειακών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ»

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 149264

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
17/01/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
1202140.32€
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριακών συστημάτων του ΠΑΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 – 2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/01/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την τεχνική υποστήριξη, για την διοργάνωση της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την τεχνική υποστήριξη, για την διοργάνωση της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020, στο πλαίσιο του έργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020». 

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
06/12/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
9500.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξη/υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για τα 30 χρόνια LEADER στην Αμφίκλεια, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξη/υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για τα 30 χρόνια LEADER στην Αμφίκλεια στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
15/11/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
5000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την ΚΑΠ στην Πάτρα και στην Ρόδο, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την ΚΑΠ στην Πάτρα και στην Ρόδο, στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
12/11/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
16000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 στη διοργάνωση «AgriBusiness Thessaly Summit 2021» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 στη διοργάνωση «AgriBusiness Thessaly Summit 2021» στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
09/11/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
8250.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και μετριασμού των επιπτώσεων από την κλιματική κρίση μέσω συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)», στο πλαίσιο του Μέτρου 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και μετριασμού των επιπτώσεων από την κλιματική κρίση μέσω συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)», στο πλαίσιο του έργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
05/11/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Λήψη σφαιρικών φωτογραφιών αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και δημιουργία εικονικής περιήγησης 13 (δεκατριών) εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για το ΠΑΑ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Λήψη σφαιρικών φωτογραφιών αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και δημιουργία εικονικής περιήγησης 13 (δεκατριών) εγγειοβελτιωτικών έργων υποδομής για το ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
02/11/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
20000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την ΚΑΠ στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την ΚΑΠ στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
29/10/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
7000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της έκδοσης Ημερολογίου/Ατζέντας έτους 2022 του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
22/10/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
11000.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: