Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για το Νέο Μοντέλο Οργάνωσης Δημοσίων Δικτύων Άρδευσης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ΠΑΑ, και της νέας ΚΑΠ 2021-2027» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
13/10/2021
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου "Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογικών πινάκων με σκοπό την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έργου: Αρδευτικά δίκτυα φρα΄γματος Φιλιατρινού" στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Kτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με σκοπό την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου: «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
14/10/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του σχεδιασμού και την παραγωγή προστατευτικών μασκών στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
08/10/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
12000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εκτυπωτικών εργασιών- προσαρμογές δημιουργικού 3 εντύπων στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εκτυπωτικών εργασιών-προσαρμογές δημιουργικού 3 εντύπων στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
01/10/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
4000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 στο 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 στο 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum, με θέμα «Tο μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή» στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
29/09/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
11600.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή των Ειδικών Υπηρεσιών και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) με εκθεσιακό χώρο στη διοργάνωση AgriBusiness Thessaly Summit 2021» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
29/09/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
5000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή των Ειδικών Υπηρεσιών και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) με εκθεσιακό χώρο στη διοργάνωση AgriBusiness Forum 2021» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠAA 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
29/09/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
5000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Τροποποίηση μελέτης για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης στο Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
27/09/2021
Κατηγορία:
 • Μελέτη
Προυπολογισμός:
5000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση των κλιματιστικών στα κτίρια της Λ. Αθηνών 54-56 και 58, στο πλαίσιο του έργου: «ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
27/09/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
4000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων & Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του πληροφοριακού συστήματος του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων & Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του πληροφοριακού συστήματος του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ» στο πλαίσιο του έργου: «ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
27/09/2021
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
4500.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: