Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτοφής