Διαβουλεύσεις

Ενδιάμεσο κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027
Διεξαγωγή ολοκληρωμένης ερευνητικής διαδικασίας με θέμα: Θέσεις, απόψεις και προτάσεις του αγροτικού κόσμου για τη νέα ΚΑΠ και το μέλλον των αγροτικών περιοχών
Δημόσια Διαβούλευση για την SWOT Ανάλυση και την ιεράρχηση των αναγκών του ΣΣ της ΚΓΠ 2021-2027