Σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο

Παρουσίαση του περιεχομένου του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 στην 29η έκθεση Agrotica 2022

Στο πλαίσιο της 29ης Agrotica παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, στις 17 Οκτωβρίου 2022.

Πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027_17.10.2022

Το πράσινο φως για την εκκίνηση της τυπικής διαδικασίας έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχεδίου έδωσε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση των εντατικών διαπραγματεύσεων. Το παρόν οριστικοποιημένο κείμενο υποβλήθηκε στην ΕΕ τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του και προβλέπονται στην υπ. αριθμ. 100169/6766/01-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΘ4653Π8-ΚΔ5) απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρατηρήσεις της ΕΕ και αρχική αντίδραση της Ελλάδας στα κύρια σημεία παρατηρήσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

Μπορείτε να δείτε παρακάτω το έγγραφο των παρατηρήσεων της ΕΕ καθώς  και το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Μπαγινέτα προς τον Γενικό Διευθυντή της DG AGRI κ. Wolfgang Burtscher αναφορικά με την αρχική αντίδραση της Ελλάδας στα κύρια σημεία των παρατηρήσεων της ΕΕ για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ), την προγραμματική περίοδο 2023-2027, υποβλήθηκε για επίσημη διαπραγμάτευση και έγκριση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Πέμπτη 30-12-2021, μέσω κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει τη στρατηγική δήλωση, τη SWOT ανάλυση και την εκτίμηση των αναγκών, τη στρατηγική παρέμβασης και το πλάνο δεικτών, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα της στρατηγικής, τα κοινά στοιχεία των παρεμβάσεων, τις παρεμβάσεις, τον χρηματοδοτικό πίνακα, το σύστημα διακυβέρνησης και συντονισμού, το AKIS και το σχεδιασμό για την ψηφιοποίηση της ελληνικής Γεωργίας, καθώς και τα απαραίτητα, από τον κανονισμό, παραρτήματα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο ακολουθεί το κοινό για όλα τα κράτη μέλη υπόδειγμα περιεχομένου και δομής καθώς και τους περιορισμούς χαρακτήρων της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επισημαίνεται ότι ορισμένοι αγγλικοί χαρακτήρες που εμφανίζονται καθώς και κάποια θέματα μορφοποίησης, οφείλονται σε αδυναμίες εκτύπωσης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αποκατασταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επόμενες εκδόσεις.

Το παρόν κείμενο αφορά στην πρόταση της χώρας για το ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και όχι στο εγκεκριμένο κείμενο, το οποίο θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Παρουσίαση στη Βουλή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ 2023-2027 συμπεριλαμβανομένης και της Μεταβατικής Περιόδου 2021-2022
Σύνοψη του Σχεδίου SWOT Ανάλυσης του Αγροτικού Χώρου και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΣΣ ΚΓΠ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης / διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2023-2027, παρουσιάζεται η Επιτελική Σύνοψη του Σχεδίου SWOT Ανάλυσης του Αγροτικού Χώρου καθώς και τα κυριότερα στοιχεία αυτής. Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα πρέπει να συνταχθεί το ΣΣ ΚΓΠ, αλλά και των στόχων που θα πρέπει αυτό να υπηρετεί, παρατίθενται οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση του, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου της Επιτροπής με τα Κράτη Μέλη.