Δράση 4.2.2 - Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I, μη γεωργικό προϊόν

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης)

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικά προϊόντα) και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

 

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι ακόλουθοι:

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

• Ζυθοποιία

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

• Αιθέρια έλαια

• Πυρηνελαιουργεία

• Αποσταγμάτα από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

• Προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)

• Παραγωγή, εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών

• Παραγωγή πυτιάς και συμπυκνωμάτων της

• Αξιοποίηση παραπροϊόντων

• Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

• Επεξεργασία κλωστικής κάνναβης και λιναριού

 

Δικαιούχοι

Η στήριξη παρέχεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Ενισχύονται επενδύσεις με κατώτατο ύψος προϋπολογισμού 100.000 € και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έως 5.000.000 €.

Τα ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής:

- Για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 €, η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 (De minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

- Για έργα άνω των 300.000 €, η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ Περιφερειακό Χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά βάσει του οποίου τα ποσοστά διαμορφώνονται έως 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και έως 45% για μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

•  Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

•  ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

•  Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

•  Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.

•  Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

•  ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

•  Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

•   Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

•  Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2
Σχετικά αρχεία: 
Εγκύκλιος Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη Διαδικασία Πληρωμής των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020
Σχετικά αρχεία: 
Παράταση περιόδου Υποβολής των Ηλεκτρονικών Φακέλων των Αιτήσεων Στήριξης για τις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2
Νέα Χορήγηση Παράτασης για την Υποβολή Δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης 4.2.2
1η Τροποποίηση- Συμπλήρωση της 1183/143626/14-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2, του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του έτους 2017
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
31/07/2020
Περιφέρεια:
  • ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Απόφαση Ένταξης Δράσης 4.2.2 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του έτους 2017 του Υπομέτρου 4.2 (έτους 2017)- Μεταποίηση
Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Δράσης 4.2.2 της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:
02/04/2019