Τεχνική Βοήθεια

Θεσμικό Πλαίσιο: 

Τo θεσμικό πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

 

Eνδεικτικά το θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από τα ακόλουθα νομοθετήματα και αποφάσεις:

 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 καθώς και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΣΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως ισχύει.
 • Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020), ως ισχύει.
 • Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την τεχνική κάλυψη/υποστήριξη, για την  διοργάνωση της 12ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 -2020, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
28/11/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
15000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή περιπτέρου στην 29η έκθεση Agrotica 2022, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
14/10/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διοικητική υποστήριξη  των αιτήσεων που υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο υλοποίησης  του Υπομέτρου 4.1 στην Περιφέρεια Κρήτης» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης:  

«Τεχνικός Σύμβουλος για την διοικητική υποστήριξη  των αιτήσεων που υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο υλοποίησης  του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και  4.1.3 – «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, με την διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
14/10/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή stand στην Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly Expo ΄22, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
04/10/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
5000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή διοικητικής υποστήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών της ΓΓΕΠΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υλοποιούν το ΠΑΑ και το ΣΣ ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή διοικητικής υποστήριξης  των Ειδικών Υπηρεσιών της ΓΓΕΠΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υλοποιούν το ΠΑΑ και το ΣΣ ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
11/10/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή νομικών υπηρεσιών προς τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΓΓΕΠΥ του ΥΠΑΑΤ που αφορούν την εφαρμογή του ΠΑΑ και του ΣΣ ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
10/10/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων παρέμβασης Π3-77-4.1 ‘’Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER’’ του ΣΣ της ΚΑΠ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων παρέμβασης Π3-77-4.1 ‘’Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER’’ του ΣΣ της ΚΑΠ»  στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
03/10/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
15000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης των Μονάδων Ελέγχου για τη δημιουργία ερωτηματολογίων, υποδειγμάτων εκθέσεων και λοιπών απαραίτητων εντύπων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
03/10/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
30000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων / EYE ΠΑΑ στο πλαίσιο αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης πράξεων Πρόσκλησης 2021» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ στο πλαίσιο αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης πράξεων της με αριθμ. 5473/23-12-2021 πρόσκλησης» στο Μέτρο 20  του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020»  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
27/09/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
60000.00€
Συνημμένα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:
06/09/2022
Κατηγορία:
 • Υπηρεσία
Προυπολογισμός:
3650.00€
Συνημμένα:
Τιτλος: 
Απόφαση για εγγραφή/ επικαιροποίηση στο μητρώο προμηθευτών
Τιτλος: 
Απόφαση δημιουργίας μητρώου
Αρχεία Κατάλογου Προμηθευτών: