Slick slideshow

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν στην εβδομάδα 18-24/3/2019
Σας παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά τις τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2014-2020 με  την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων . Το σώμα της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στο αντίστοιχο Μέτρο ή εναλλακτικά στην αναζήτηση των προσκλήσεων  δείτε εδώ Δράση: 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 1η Τροποποίηση...
Ενημερωθείτε για τις τελευταίες προσκλήσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν στην εβδομάδα 11-17/3/2019
Σας παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά τις τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΑΑ 2014-2020 με  την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων . Το σώμα της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στο αντίστοιχο Μέτρο ή εναλλακτικά στην αναζήτηση των προσκλήσεων  δείτε εδώ   Υπομέτρο 7.1 - Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον...
Βράβευση έργων αγροτικής ανάπτυξης: ψηφίστε τώρα!
Το συγχρηματοδοτούμενο έργο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Rural Broadband – Broadband Network Development in Rural ‘White Areas’ of Greece – Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, επιλέχθηκε ανάμεσα στα 25 επικρατέστερα, στο πλαίσιο διαγωνισμού που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής...
Στα 3,5 εκατ. ευρώ τα κονδύλια για τις δημόσιες επενδύσεις Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσου Λέσβου
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει ότι μετά από σχετικό αίτημα της Ομάδας Τοπικής Ανάπτυξης (Ο.Τ.Δ.) Λέσβου, διατίθεται συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 3.500.000 ευρώ περίπου, που αφορά παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και υλοποίησης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 - 16.5 του ΠΑΑ»

Slick slideshow

Λίγα λόγια για το Π.Α.Α.

Λίγα λόγια για το ΠΑΑ

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Όραμα του νέου ΠΑΑ αποτελεί η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα  του αγροτικού χώρου» και ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού  χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελεί όχι μόνο συνέχεια πολλών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο, αλλά και το σημείο εκκίνησης για νέες και καινοτόμες παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο και την αγροτική οικονομία.

Οι δύο στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ εξειδικεύονται σε πέντε βασικές επιχειρησιακές προτεραιότητες, τις οποίες υπηρετούν τα μέτρα και δράσεις πολιτικής του ΠΑΑ 2014-2020:

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα

2. Η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων

3. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

4. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

5. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

Μέτρα ΠΑΑ

Στο ΠΑΑ 2014-2020 διατηρείται η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, Νέοι Αγρότες, Υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Εισάγονται, ωστόσο, και σημαντικά νέα στοιχεία, όπως:

Δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής  έρευνας και πράξης.

Η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη αποκτά πέραν από τον πολυτομεακό και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

Επιπλέον, εισάγεται και μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η Ανάπτυξη Μικρών Εκμεταλλεύσεων, οι Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, η Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Αναζήτηση Προσκλήσεων - Εντάξεων
Αν ενδιαφέρεστε για LEADER/CLLD επιλέξτε και ΟΤΔ.

Η ΚΑΠ στο μέλλον (2021-2027)

H KAΠ στο μέλλον (2021 - 2027)

Ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες και προκλήσεις, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020 θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγισης η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της θέσπισης και έγκρισης ενός Στρατηγική Σχεδίου ΚΓΠ ανά Κράτος Μέλος (ΚΜ)  που θα καλύπτει τόσο τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις...

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ροή νέων