Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης της 3ης Πρόσκλησης
Έτος δημοσίευσης: 2019
Απόφαση Ένταξης της 3ης Πρόσκλησης
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Αττικής -Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
2η Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
2η πρόσκληση
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ " Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ "
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 της Περιφέρειας Θεσσαλίας -Μεταποίηση
Έτος δημοσίευσης: 2019
1η Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ "Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε)"
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση