Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

1η Πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ»
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Μελέτη για την κατάρτιση στρατηγικής για την Ελληνική γαστρονομία
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
Πρόσκληση
3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
3η Πρόσκληση
3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2019
Συνημμένα:
3η Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.4-Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2018 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρο 13 για το έτος 2018 - (Εξισωτική Αποζημίωση)
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Μελέτη για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Υπομέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020
Έτος δημοσίευσης: 2018
Συνημμένα:
Πρόσκληση
2η πρόσκληση CLLD Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Έτος δημοσίευσης: 2018