Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 2ης Πρόσκλησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη Δράση 4.3.4 - Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Απόφαση Ένταξης
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Υπομέτρου 16.1-16.5 - Δράση 1
Έτος δημοσίευσης: 2020
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η πρόσκληση του Υπομέτρου 16.1-16.2 - Δράση 1
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» - (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ- (LEADER / CLLD)
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης πρόκλησης για τη δράση 10.1.03 - - Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης δικαιούχων της πρόσκλησης Δημοσίου Χαρακτήρα για την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ."
Έτος δημοσίευσης: 2020