Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Απόφαση Ένταξης δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα
Έτος δημοσίευσης: 2020
1η Πρόσκληση Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD - ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
1η Πρόσκληση
Ανακοίνωση Ενόψει της επικείμενης έκδοσης Πρόσκλησης του Μέτρου 13 έτους 2020
Έτος δημοσίευσης: 2020
Συνημμένα:
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Ενόψει της επικείμενης έκδοσης Πρόσκλησης του Μέτρου 13 έτους 2020 - 13.2
Έτος δημοσίευσης: 2020
Έγκριση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στην 1η Πρόσκληση του Μέτρου 16.1 – 16.1 Δράση 1 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Έτος δημοσίευσης: 2020
Απόφαση ένταξης της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.2-Προστασία ελαιώνα Άμφισσας
Έτος δημοσίευσης: 2020