Αγροπεριβαλλοντικά

  Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών

 • Υπομέτρο 8.1 - Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

  Μέτρο 14 - Καλή μεταχείριση των Ζώων

 • Υπομέτρο 14.1 - Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτοφής

  Μέτρο 10 - Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις

 • Υπομέτρο 10.1 − Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις

  Μέτρο 11 − Βιολογική γεωργία

 • Υπομέτρο 11.1 - Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
 • Υπομέτρο 11.2 - Διατήρηση βιολογικών πρακτικών

  Μέτρο 13 − Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική Αποζημίωση)

 • Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
 • Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών
 • Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα